Create Your Trip valt onder Eenmanszaak CelticTours h.o.d.n. Create Your Trip, Loveren 26, 5111BN  Baarle-Nassau, Nederland , ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 6245 7608 en is aangesloten bij het SGR (STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN) onder nr. 3384. Binnen de grenzen van de SGR garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR. Deze SGR garantie houdt in dat de consument er van verzekerd is zijn (vooruitbetaalde) reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor meer informatie zie: https://sgr.nl

Artikel 1. Definities en werkingssfeer

1.1 Definities

De volgende definities hebben dezelfde betekenis in het enkelvoud of het meervoud.

 • Hoofdboeker: Een natuurlijk- of rechtspersoon die één of meer van de op de website aangeboden diensten reserveert, bestelt en/of koopt voor zichzelf en/of één of meerdere medereizigers. Hierna te noemen (de) boeker.
 • Dienstverlener: Een leverancier van diensten, zoals luchtvaartmaatschappijen, accommodatiediensten, autoverhuurbedrijven, excursie aanbieders en verzekeringsmaatschappijen.
 • Website: De website www.createyourtrip.nl
 • Dienst: Een op de website aangeboden dienst, zoals het boeken van vervoersdiensten, accommodatiediensten, autoverhuurdiensten en excursies.
 • Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Create Your Trip.
 • Bijzondere Voorwaarden: De voorwaarden die van toepassing zijn op de activiteiten van de dienstverleners waarmee de boeker separaat akkoord is gegaan.
 • Reissom: Het totaal aan Create Your Trip verschuldigde bedrag bestaande uit de totale via de dienstverleners geboekte producten zoals accommodaties, vliegtickets, autohuur en excursies plus de door Create Your Trip apart in rekening gebrachte kosten zoals SGR bijdrage, reserveringskosten, wijzigingskosten etc.

1.2 Werkingssfeer

Create Your Trip biedt de mogelijkheid reisdiensten te boeken via diversen dienstverleners, in het bijzonder accommodaties, vliegtickets, autohuur en excursies. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het aanbieden en leveren van deze diensten.

Het aanbieden en leveren van diensten is ook onderworpen aan de Bijzondere Voorwaarden van de bij de reis betrokken dienstverleners die tijdens het boekingsproces ter beschikking van de boeker worden gesteld.

Artikel 2. Overeenkomst

Create Your Trip biedt de mogelijkheid reisdiensten te boeken via diversen dienstverleners, in het bijzonder accommodaties, vliegtickets, autohuur en excursies. Create Your trip bemiddelt bij het maken van de gewenste reserveringen en de daarmee gemoeide transacties. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de boeker. 

De boeker is verantwoordelijk voor alle (mede)reizigers en is - mede namens alle (mede)reizigers -  hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst. Aanvaarding van de overeenkomst geschiedt door middel van het aanklikken van de desbetreffende box tijdens het boekingsproces. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de boeker via email een bevestiging hiervan. Mocht de boeker deze niet binnen 15 minuten na boeking ontvangen hebben (ook niet in de spambox), dient hij onverwijld Create Your Trip hiervan in kennis te stellen. 

De boeker verstrekt Create Your Trip bij het sluiten van de overeenkomst alle gevraagde gegevens - volledig en correct - van zichzelf, en van de door hem aangemelde (mede)reizigers, die van belang kunnen zijn voor het sluiten en het uitvoeren van de overeenkomst. Indien de boeker in de bovenstaande informatievoorziening tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat de boeking niet kan worden aanvaard is dit geheel, alsmede eventuele gevolgkosten, voor risico en rekening van de boeker. 

De leeftijd van de boeker moet op het moment van boeken minimaal 18 jaar zijn. Tevens dient de boeker eventuele (medische) bijzonderheden te melden die van belang kunnen zijn voor het juist uitvoeren van de reisovereenkomst door Create Your Trip. Indien de boeker in de bovenstaande informatievoorziening tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat de reis niet kan aanvangen en/of voortgezet kan worden is dit geheel, alsmede eventuele gevolgkosten, voor risico en rekening van de boeker.  

Alle (betalings)verkeer tussen de reizigers en Create Your Trip verloopt uitsluitend via de boeker. Indien de reis is opgenomen in een publicatie van Create Your Trip maken de daarin vermelde gegevens deel uit van de overeenkomst. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden Create Your Trip niet, daar deze als zodanig herkenbaar zijn of zouden moeten zijn. De dagen van vertrek en aankomst worden als gehele dagen geteld.

Artikel 3. Betalingen

Create Your Trip hanteert de volgende betalingstermijn:

 • Ongeacht de vertrekdatum is bij boeking de volledige reissom (100%) direct verschuldigd.

Met het afronden van de boeking en het accepteren van de toepasselijke voorwaarden, maakt de boeker een definitieve en onherroepelijke boeking en gaat de boeker een betalingsverplichting aan.

Een geheel of gedeeltelijk niet betalen door de boeker leidt tot schorsing van de uitvoering van de (pakket)reis. De boeker is aansprakelijk voor alle uit een dergelijke schorsing voortvloeiende kosten.

Artikel 4. Reissom

De gepubliceerde reissom geldt per reis, tenzij anders aangegeven. Voor publicatiefouten op websites en publicaties van derden en/of op de eigen website of publicaties is Create Your Trip niet aansprakelijk. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze bekend waren ten tijde van het uitgeven van de publicatie en kunnen gewijzigd worden indien omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 5. Reisbescheiden/documenten

Indien de reiziger(s) zijn reis niet of gedeeltelijk niet kan maken wegens het ontbreken van een geldige en vereiste reisdocument(en) zoals een paspoort, identiteitskaart, benodigd visum en/of andere benodigde documenten, komt dit - met de daaruit voortvloeiende kosten - geheel voor rekening van de boeker. 

Create Your Trip stelt de reisbrochure met daarin alle benodigde informatie uiterlijk acht dagen voor vertrek in het bezit van de boeker, tenzij dit redelijkerwijs niet gevergd kan worden. Heeft de boeker de reisbescheiden niet voor die termijn ontvangen dan is hij verplicht Create Your Trip hiervan onverwijld op de hoogte te brengen. De reisbescheiden en eventuele kennisgevingen worden door Create Your Trip uitsluitend in digitale vorm verstrekt en verzonden aan het door de boeker bij reservering opgegeven e-mailadres.

Artikel 6. Wijzigingen door boeker

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de boeker tot wijziging daarvan verzoeken. Mits deze binnen de grenzen van het redelijke liggen zal Create Your Trip zich inspannen deze wijzigingen zoveel mogelijk te honoreren. Mochten extra kosten gemaakt dienen te worden, geschiedt dat uitsluitend na overleg met en voor rekening van de boeker. Door Create Your Trip reeds gemaakte kosten, zoals onomkeerbare boekingen voor bijv. vluchten, worden niet door Create Your Trip vergoed en de kosten voor wijzigingen komen voor rekening van de boeker. Naast deze kosten voor wijziging brengt Create Your Trip € 20,00 wijzigingskosten per keer in rekening. 

Artikel 7. Annulering door boeker

Indien de boeker onverhoopt de reis wenst te annuleren dan worden de volledige (100% van de reissom) kosten in rekening gebracht. Naast deze annuleringskosten brengt Create Your Trip € 20,00 administratiekosten per annulering in rekening. Het totaalbedrag van annuleringskosten bedraagt maximaal eenmaal de reissom + administratiekosten.

Annuleringen kunnen uitsluitend schriftelijk per email - info@createyourtrip.nl - door de boeker worden ingediend. Bij de email met de opdracht tot annulering dient de boeker zowel een ontvangst- als een leesbevestiging te vragen en de email de status "prioriteit" te geven. Na ontvangst van de annulering zal Create Your Trip een annuleringsnota sturen met daarop de geldende annuleringsvoorwaarden. Deze nota dient binnen 24 uur voor akkoord getekend en geretourneerd te worden, waarna de annulering definitief wordt verwerkt.  

Het annuleren van de overeenkomst dient te geschieden door de boeker en geldt voor alle (mede)reizigers. Op verzoek van de boeker is Create Your Trip bereid te bezien of de resterende (mede)reizigers een redelijk alternatief geboden kan worden waardoor de financiële gevolgen voor die (mede)reizigers beperkt kunnen worden. 

Indien er sprake is van afwijkingen op deze voorwaarden dan worden deze duidelijk vermeld in de overeenkomst.

Artikel 8. Wijziging/ Opzegging door Create Your Trip

Opzegging

Create Your Trip heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden, zoals (dreigende) oorlogen, aanslagen, schermutselingen of andere (tevens natuurlijke) verschijnselen, waardoor het plezier en de ontspanning van het aangebodene niet meer in verhouding staat tot de spanning en/of het risico voortvloeiende uit het nakomen van de overeenkomst. Ook kan Create Your Trip de overeenkomst opzeggen indien er geval is van overmacht. Hieronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet voorkomen hadden kunnen worden. Indien de opzegging geschiedt om één van de bovenvermelde redenen, draagt iedere partij zijn eigen schade. Voor Create Your Trip bestaat die uit o.a. de extra inzet van menskracht, en voor de boeker o.a. uit de extra verblijfs- en repatriëringkosten. Indien de oorzaak van de opzegging bij de boeker ligt dan komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de boeker en gelden de voorwaarden zoals vermeld in Artikel 7. Indien de oorzaak van de opzegging bij Create Your Trip ligt komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Create Your Trip.

Wijzigingen

Wijzigingen ten gevolge van gewichtige omstandigheden of overmacht als hierboven beschreven mogen door Create Your Trip altijd doorgevoerd worden. Wel dient zij de boeker hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

In overeenstemming met de bepalingen uit deze Algemene voorwaarden is Create Your Trip verplicht tot uitvoering van de overeenkomst volgens de verwachtingen die de boeker op grond van die overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, is de boeker verplicht Create Your Trip hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en zo Create Your Trip de kans te geven één en ander te toetsen en, bij gebleken tekortkoming van Create Your Trip, te herstellen. Mocht de oorzaak niet toe te rekenen zijn aan Create Your Trip, noch aan de boeker, draagt ieder in uiterste consequentie zijn deel zoals beschreven in Artikel 8.

Create Your Trip handelt namens diversen dienstverleners met betrekking tot het aanbieden en leveren van diensten en treedt hierbij op als doorverkoper/bemiddelaar. Voor diensten die worden geboekt via dienstverleners gelden Bijzondere Voorwaarden, zie Artikel 12. Deze voorwaarden vervangen niet de eigen voorwaarden van de dienstverleners die onverkort van toepassing zijn.

Artikel 10. Klachten

Meld klachten over de reis of een onderdeel van de reis direct (in deze volgorde) aan:

 1. Een medewerker van de dienstverlener (bijvoorbeeld het hotel of de autoverhuurmaatschappij), en;
 2. Wanneer de klacht niet direct kan worden opgelost laat de klacht ter plaatse dan altijd schriftelijk vastleggen in een klachtenrapportage en neem tijdens de reis direct contact op met:
 3. Create Your Trip via info@createyourtrip.nl

Als de boeker niet aan de meldingsplicht voldoet en/of de registratie van de klacht niet op de door de organisator aangegeven wijze verricht en de dienstverlener of de organisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, komt het eventuele recht op een schadevergoeding (geheel of gedeeltelijk) te vervallen.

Indien de tekortkoming niet naar tevredenheid van de boeker is opgelost en deze wenst een klacht in te dienen, behoort hij deze schriftelijk en gemotiveerd zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk 7 dagen na terugkomst -  in te leveren bij Create Your Trip. Klachten ontvangen buiten deze termijn worden niet door Create Your Trip in behandeling genomen.

Artikel 11. Slotbepalingen

Als Create Your Trip op enig moment niet één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden inroept, dient dit niet te worden geïnterpreteerd als een afstand van het recht een van deze bepalingen op een later tijdstip alsnog in te roepen.

In het geval dat een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard, zal de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden geschouwd, zonder de geldigheid van de andere bepalingen aan te tasten, tenzij de bepaling die nietig wordt verklaard essentieel en bepalend is.

Artikel 12. Bijzondere voorwaarden

Create Your Trip handelt namens diversen dienstverleners met betrekking tot het aanbieden en leveren van diensten en treedt hierbij op als doorverkoper/bemiddelaar. Het doel van dit artikel is algemene uitgangspunten te verstrekken over deze diensten ter informatie van de boeker. Deze uitgangspunten zijn niet uitputtend en vervangen niet de eigen voorwaarden van de dienstverleners die onverkort van toepassing zijn.

12.1 Luchtvervoer

12.1.1 Luchtvervoer voorwaarden

Luchtvervoer is te allen tijde onderworpen aan de eigen voorwaarden van de betrokken dienstverlener/luchtvaartmaatschappij.

Het is de verantwoordelijkheid van de boeker dat hij/zij en eventuele medereizigers voldoen aan de instructies van de bij de reis betrokken dienstverlener, in het bijzonder met betrekking tot inchecktijden. Create Your Trip adviseert ten behoeve van het inchecken tenminste drie uur van tevoren aanwezig te zijn.

Voor retourvluchten is het – zeker in geval van terugvluchten van buiten Europa - vaak verplicht de retourvlucht bij de luchtvaartmaatschappij te herbevestigen niet later dan 72 uur voor de beoogde datum van de vlucht. Het is de verantwoordelijkheid van de boeker de retourvlucht tijdig te herbevestigen. De boeker krijgt dan eveneens te horen of de vertrekdatum of vertrektijd is veranderd.

Kinderen jonger dan 2 jaar krijgen geen eigen stoel toegewezen in het vliegtuig, tenzij de kosten worden voldaan voor een volledig aparte stoel. Deze bepaling geldt indien kinderen tijdens de gehele duur van de reis, zowel op de vertrekdatum als op de retourdatum, jonger zijn dan 2 jaar. Luchtvaartmaatschappijen eisen dat kinderen die op de retourdatum ouder zijn dan 2 een retourticket dienen te hebben tegen kindertarief. Eventuele aanvullende kosten komen voor rekening van de boeker.

Kinderen jonger dan 14 jaar zonder begeleiding worden niet vervoerd.

Create Your Trip maakt zowel gebruik van reguliere vliegtuigmaatschappijen als van zogenaamde ‘low-cost Airlines’. Vliegtickets van laatstgenoemden zijn over het algemeen goedkoper en zijn over het algemeen niet te wijzigen of tegen zeer hoge kosten. In geval van annulering zijn voor de meeste vliegtickets 100% annuleringskosten verschuldigd. Op grond hiervan heeft de boeker en/of zijn/haar eventuele medereizigers ook geen recht op teruggave van luchthavenbelastingen bij annulering.

12.1.2 Speciale tarieven

Voor het boeken van vluchten via de Website kunnen geen punten of vouchers van enig bonusprogramma worden aangewend.

Sommige luchtvaartmaatschappijen bieden speciale tarieven voor kinderen jonger dan 2 jaar, kinderen en ouderen. Deze kortingen zijn afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij en de betreffende vlucht, de beschikbaarheid van stoelen en de leeftijd van de passagiers. De korting voor het kindertarief wordt niet automatisch toegepast. Het is mogelijk dat het kindertarief hetzelfde is als het op de website genoemde volwassenentarief.

12.1.3 Aansprakelijkheid

Create Your Trip is niet aansprakelijk voor het juist en op het juiste tijdstip uitvoeren van een geboekte (lijndienst)vlucht. Eventuele aanvragen tot restitutie hiervan zijn voor rekening en risico van de boeker, en dienen direct bij de betreffende luchtvaartmaatschappij ingediend te worden. Tevens is Create Your Trip niet aansprakelijk voor gevolgschades hieruit voortvloeiend. Wel dient Create Your Trip zich, binnen de grenzen van het redelijke, in te spannen deze voor de boeker zo beperkt mogelijk te houden. Indien Create Your Trip aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding maximaal 1maal de reissom. 

In veel gevallen is de aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen voor overlijden, persoonlijke letsel en voor andere schade beperkt door het nationale recht, door een internationaal Verdrag voor luchtvervoer, of door de eigen voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij.

12.1.4 Elektronisch ticket (online inchecken)

Over het algemeen maken luchtvaartmaatschappijen gebruikt van een elektronisch ticket (e-ticket). Bij de meeste luchtvaartmaatschappijen kan vanaf 48-24 uur voor vertrek online worden ingecheckt en bij veel luchtvaartmaatschappijen is dit zelfs verplicht. Ga naar de website van de luchtvaartmaatschappij zelf om online in te checken. Indien het mogelijk is om online in te checken staan de hiervoor benodigde inloggegevens in de reisbescheiden. Ondanks dat CelticTours iedereen aanraadt om online in te checken, is het in sommige gevallen ook nog steeds mogelijk om op de luchthaven in te checken. Sommige luchtvaartmaatschappijen rekenen daarvoor een toeslag.

12.2 Accommodatie

Accommodatie wordt separaat aangeboden of als onderdeel van een pakketreis. Deze diensten vallen onder de Bijzondere Voorwaarden van de verhuurders van de accommodatie. De accommodatie is over het algemeen pas beschikbaar op de dag van aankomst vanaf 16:00 uur en dient vóór 10:00 uur te worden verlaten, ongeacht de (gewijzigde) aankomsttijd of vertrektijd.

12.2.1 Duur van de reis

De dag van vertrek en de dag van terugkeer behoren tot de duur van de reis. De eerste dag en de laatste dag worden in het algemeen aan vervoer besteed. In geval van een door de dienstverlener doorgevoerde (schema)wijziging, en de eerste en/of laatste dag/nacht worden verkort door een late aankomst of een vroeg vertrek, vindt geen restitutie plaats.

12.2.2 (Sterren)classificatie

De indicatie van het comfortniveau dat in de beschrijvingen op de website wordt toegekend aan hotels komt overeen met een (sterren)classificatie op basis van lokale standaarden in het land van verblijf, hetgeen kan afwijken van Nederlandse normen. Deze (sterren)classificatie wordt slechts ter indicatie verstrekt. Het kan gebeuren dat, om technische redenen, om redenen van overmacht of door toedoen van een derde, de oorspronkelijk geboekte accommodatie wordt vervangen door een accommodatie van dezelfde categorie die soortgelijke diensten levert maar niet eenzelfde (sterren)classificatie heeft. In dat geval vindt geen restitutie plaats.

12.2.3 Lokale belastingen

De lokale autoriteiten kunnen aanvullende belastingen opleggen (toeristenbelasting, etc.), welke ter plaatse dienen te worden voldaan. De boeker is aansprakelijk voor het betalen van dergelijke aanvullende belastingen.

12.3 Autohuur

De autoverhuur wordt separaat aangeboden of als onderdeel van een pakketreis. Deze diensten vallen onder de Bijzondere Voorwaarden van de verhuurders van voertuigen. De informatie op deze pagina is slechts ter indicatie en is ten allen tijden onderhevig en ondergeschikt aan de voorwaarden, restricties en bijkomende kosten van de betreffende autoverhuurmaatschappij. Het is aan de boeker om na ontvangst van de reisdocumenten zich op de hoogte te stellen van deze voorwaarden. 

Bij het ophalen van de huurauto dient de boeker een contract te ondertekenen met de autoverhuurmaatschappij (Rental Agreement) en verklaart hij akkoord te gaan met de daarin vermelde voorwaarden, restricties en bijkomende kosten. Noch de inhoud, noch de gevolgen van het niet naleven van dit contract vallen onder de verantwoordelijkheid van Create Your trip. Eventuele gevolgen van schade en aanvragen tot restitutie zijn voor rekening en risico van de boeker, en dienen direct bij de betreffende autoverhuurmaatschappij ingediend te worden. Tevens is Create Your Trip niet aansprakelijk voor gevolgschades hieruit voortvloeiend noch voor de afhandeling van eventuele schadeclaims en/of klachten.

12.3.1 Creditcard (borg en kosten)

Wanneer het voertuig wordt opgehaald, dient de ten tijde van de boeking opgegeven bestuurder, aanwezig te zijn met een creditcard. De boeker, hoofdbestuurder en eventuele medebestuurders dienen vooraf te controleren welke creditcard(s) worden geaccepteerd en of de bestedingslimiet voldoende is om de borg en kosten te voldoen. Indien u niet voldoet aan de juiste creditcard voorwaarden behoudt de autoverhuurmaatschappij het recht voor de huurauto aan u te ontzeggen. Create Your Trip is niet aansprakelijk voor gevolgschades hieruit voortvloeiend noch voor de afhandeling van eventuele schadeclaims en/of klachten.

12.3.2 Toeslagen

Voor de verhuur van voertuigen in bepaalde landen brengen bepaalde dienstverleners automatisch kosten in rekening voor het aftanken nadat het voertuig is teruggebracht. Daarnaast brengen bepaalde dienstverleners een toeslag in rekening als winterbanden worden gebruikt.

Tenzij anders is overeengekomen, dient het voertuig te worden teruggebracht naar het filiaal waar de auto werd opgehaald, anders brengt de dienstverlener een “one way” toeslag in rekening

12.3.3 Annulering

Indien de boeker de reservering annuleert worden de annuleringskosten bepaald conform de Algemene annuleringsvoorwaarden van Create Your Trip, zie Artikel 7. 

Indien de uiteengezette voorschriften uit Artikel 12.3, 12.3.1 en 12.3.2 niet in acht of nageleefd worden genomen stelt de autoverhuurmaatschappij het voertuig niet ter beschikking, maar wordt wel de volledige prijs in rekening gebracht.

12.4 Verzekeringen

De boeker draagt zelf verantwoordelijkheid voor het afsluiten van passende verzekeringen. Verzekeringen maken geen deel uit van de op de website genoemde prijzen. Create Your Trip raadt de boeker aan ofwel tegelijk met de boeking ofwel separaat een verzekering af te sluiten die de gevolgen van bepaalde gevallen van annulering dekt en een aanvullende polis die dekking biedt voor bepaalde bijzondere risico’s zoals (repatriëring)kosten in het geval van een ongeluk of ziekte. Indien de boeker niet gelijktijdig met boeking een reis- en annuleringsverzekering afsluit gaat Create Your Trip er van uit dat de boeker voor zichzelf en eventuele medereizigers elders vorenbedoelde verzekeringen heeft afgesloten.