Privacy statement

Algemeen

Create Your Trip biedt u de mogelijkheid om online uw ideale rondreis samen te stellen en direct te boeken. Hiervoor hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. Create Your Trip hecht veel waarde aan de bescherming van deze persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

Wanneer we het in deze Privacy Policy hebben over “wij”, “ons” of “we”, bedoelen we daarmee Create Your Trip. Create Your Trip houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit houdt in dat:

 • Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens indien we deze nodig hebben;
 • Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van deze Privacy policy vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Waarvoor verzamelen we gegevens

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Create Your Trip verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinde;

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Eventueel kan een opdrachtgever gevraagd worden een afgeronde opdracht te beoordelen middels een enquête.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Create Your Trip de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Paspoortnummer;
 • Uitgifte,- en vervaldatum paspoort

Uw persoonsgegevens worden door Create Your Trip opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Create Your Trip verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Create Your Trip opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde

Persoonsgegevens van geïnteresseerde worden door Create Your Trip verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten en/of nieuwsbrieven.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Aanvragen via website of andere online platformen en/of via mondelinge toestemming;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Create Your Trip de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Create Your Trip opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van website bezoekers

Persoonsgegevens van de bezoekers aan de website van Create Your Trip worden door Create Your Trip verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Er wordt tracking-software gebruikt om de bezoekerspatronen van klanten en het gebruik van de site te volgen om ons te helpen het ontwerp en de lay-out van de website verder te ontwikkelen. Deze software stelt ons niet in staat om persoonlijke gegevens vast te leggen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Bezoek aan de website.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Create Your Trip de volgende persoonsgegevens van u traceren: Geanonimiseerd IP-adres.

Uw persoonsgegevens worden door Google Analytics voor Create Your Trip opgeslagen. Create Your Trip heeft een verwerkersovereenkomst met Google Analytics gesloten.

Bewaartermijn

Create Your Trip bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Met wie worden de gegevens gedeeld

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het reserveren van reisonderdelen en benodigde (reis)verzekeringen;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, zoals een reis naar een bestemming buiten de EU of uitgevoerd door een leverancier welke buiten de EU is gevestigd.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Een boekingsopdracht wordt als zulks gezien.

Gebruik van cookies/ beveiliging

Create Your Trip maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee wordt bijvoorbeeld uw gebruikersnaam onthouden en krijgt u informatie die voor u persoonlijk relevant is.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website worden opgeslagen en uitgelezen op het apparaat waarmee u die website bezoekt, zoals een computer, smartphone of tablet. Cookies en vergelijkbare technieken worden toegepast op de Create Your Trip website. Het gebruik van cookies is belangrijk voor de dienstverlening door Create Your Trip en we willen u dan ook zo goed mogelijk over dit gebruik informeren. Als we hieronder spreken over cookies, bedoelen we cookies én vergelijkbare technieken.

Met behulp van cookies zorgt Create Your Trip er onder meer voor dat u bij een bezoek aan de website niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of dezelfde gegevens moet invoeren. We maken het surfen op de website daarmee makkelijker voor u. Daarnaast kunnen we met cookies bijvoorbeeld de inhoud van uw winkelwagentje onthouden. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren. Hieronder leggen wij uit welke soorten cookies Create Your Trip gebruikt om haar diensten mogelijk te maken en hoe je dit kan aanpassen.

Mijn cookie instellingen

Soorten cookies instellen

Bij het bezoeken van de website van Create Your Trip kiest u zelf voor welke cookies u toestemming geeft. Voor onze website kunt u uw altijd wijzigen via de cookie-instellingen op de pagina waarop u zich nu bevindt. Ook kunt u de cookies van de website achteraf verwijderen via de internetopties van uw browser. Bij een volgend bezoek aan de website vragen we dan opnieuw toestemming. U kunt kiezen uit 3 groepen cookies: Functioneel, Beperkt en Volledig.

1. Functioneel

 • Noodzakelijke cookies voor dienstverlening
 • Analyse cookies (anoniem)

Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website, bijvoorbeeld voor goede beeldscherminstellingen en het onthouden van de inhoud van uw winkelwagentje. Ook plaatsen we cookies waarmee we anoniem uw klikgedrag in kaart brengen. Met deze inzichten willen we de website iedere keer weer gebruiksvriendelijker maken door continu te leren van klikgedrag. Functionele cookies plaatsen we altijd. Uit deze cookies kunnen we geen persoonsgegevens herleiden.

2. Beperkt

 • Noodzakelijke cookies voor dienstverlening
 • Analyse cookies (klantspecifiek)
 • Relevantie cookies

Als u deze groep cookies accepteert kunnen wij u aan de hand van uw online gedrag op onze website een persoonlijker aanbod en informatie tonen binnen de website. Hierdoor denken wij dat het aanbod en de informatie van Create Your Trip meer relevant voor u zal zijn. Met deze cookies verwerken we in sommige gevallen persoonsgegevens. 

3. Volledig

 • Noodzakelijke cookies voor dienstverlening
 • Analyse cookies (klantspecifiek)
 • Relevantie cookies
 • Cookies van andere partijen

Als u deze groep cookies accepteert kan Create Your Trip u een persoonlijker aanbod en informatie tonen binnen de website. Dit doen wij door uw websitebezoek te analyseren en deze analyse ook te gebruiken voor onze advertenties bij andere partijen binnen en buiten Europa waarmee wij samenwerken, waaronder social media platformen. Denk bijvoorbeeld aan Facebook, Google, Twitter en andere websites. Met deze groep cookies wordt het aanbod en de informatie die u van ons te zien krijgt dus het meest persoonlijk relevant. Met deze cookies verwerken we in sommige gevallen persoonsgegevens. 

Overzicht van cookies

Een uitgebreider overzicht van de gebruikte cookies en vergelijkbare technieken op Create Your Trip vindt u via de link hieronder. Dit overzicht toont de belangrijkste cookies die persoonsgegevens verwerken. 

Overzicht cookies en vergelijkbare technieken

Blokkeren van cookies

Het is ook mogelijk om cookies te blokkeren. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig worden ingesteld, dat cookies niet geaccepteerd worden. De manier waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van de Create Your Trip website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u de cookies blokkeert.

Cookies achteraf verwijderen

Na het bezoek aan de website kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer te verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Create Your Trip van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Uw wettelijke rechten met betrekking tot uw gegevens

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om uzelf te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contact

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Create Your Trip
Loveren 26
5111TB BAARLE-NASSAU 
Nederland
Telefoon: +31-(0)13-5904985
E-mail: info@createyourtrip.nl
SGR nr. 3384
KvK: 6245 7608
BTW: NL002188096B52

Laatste wijziging: 01 december 2022